Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

innocentsoul
8229 bb8e 500
Reposted fromnfading nfading viabadblood badblood
innocentsoul
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabadblood badblood
innocentsoul
4725 405d 500
Reposted fromteijakool teijakool viabadblood badblood
innocentsoul
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaepidemic epidemic
8987 f5be 500
Reposted fromprohibited-heaven prohibited-heaven viaciarka ciarka
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaAJK AJK
innocentsoul
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck - Na wschód od Edenu
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaciarka ciarka
innocentsoul
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaostatni ostatni
innocentsoul
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viaostatni ostatni
8718 fdc2 500
Reposted fromthewomcats thewomcats viaciarka ciarka
innocentsoul
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viabadblood badblood
innocentsoul
innocentsoul
4893 f31b
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viapsychoviolet psychoviolet
innocentsoul
Reposted fromhajskul hajskul viapsychoviolet psychoviolet
innocentsoul
4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viapsychoviolet psychoviolet
0389 7f1d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl