Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
innocentsoul
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viaEtien Etien
5172 48bf 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaEtien Etien
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
innocentsoul
innocentsoul
6014 2972 500
innocentsoul
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
innocentsoul
5220 3022 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaciarka ciarka
innocentsoul
innocentsoul


Keiichi Tahara
innocentsoul
4484 d347 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
innocentsoul
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
innocentsoul
2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapsychoviolet psychoviolet
innocentsoul
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viapannaniczyja pannaniczyja
innocentsoul
Może cierpimy właśnie dlatego, że o tym nie rozmawiamy.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
innocentsoul
7912 0ed0
Reposted from0 0 viafindesiecle findesiecle
innocentsoul
7903 e436
Reposted from0 0 viafindesiecle findesiecle
innocentsoul
Reposted fromworst-case worst-case viaciarka ciarka
innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl