Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

innocentsoul
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viabadblood badblood
innocentsoul
4365 ae2b
innocentsoul
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viabadblood badblood
innocentsoul
7207 ce52
Reposted fromparkaboy parkaboy viabadblood badblood
innocentsoul
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viabadblood badblood
innocentsoul
innocentsoul
Reposted fromworst-case worst-case viasarazation sarazation
8654 806b 500
innocentsoul
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasarazation sarazation
1810 3bff 500
Reposted frombrumous brumous viapassionative passionative
innocentsoul
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
innocentsoul
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapassionative passionative
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viapassionative passionative
innocentsoul
2002 4b89
Reposted fromkarahippie karahippie viaolalaa olalaa

September 17 2017

innocentsoul
innocentsoul
3674 39f7 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNocturia Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl