Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

0596 3cef 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy
innocentsoul
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaostatni ostatni
innocentsoul
3654 a9c8
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

November 19 2017

innocentsoul
Całym swoim jestestwem mówiła „nie” temu światu. Wyglądem, manierami, językiem, inteligencją. Była niemym wyrazem, że tkwimy w bagnie i w bzdurze, a można żyć inaczej.
— Antoni Libera
Reposted fromflorentyna florentyna viaostatni ostatni
0612 5ef5
innocentsoul
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viapannaniczyja pannaniczyja

November 15 2017

5472 8945 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabadblood badblood
innocentsoul
6643 7d04 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaostatni ostatni
5490 04c8
Reposted fromdivi divi viasarazation sarazation

November 12 2017

innocentsoul
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viaostatni ostatni
7860 f797 500
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viabadblood badblood
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viabadblood badblood
7876 60c2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viabadblood badblood
innocentsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl